REGULAMIN CZYTELNI REGIONALNEJ I OGÓLNEJ

REGULAMIN

Czytelni Regionalnej i Ogólnej

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Postanowienia ogólne

1.    Prawo korzystania ze zbiorów Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej mają wszyscy obywatele legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem, legitymacją studencką, legitymacją szkolną), którzy ukończyli 15 rok życia. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. 2018, poz. 1000) i nie są udostępniane innym podmiotom.

2.    Korzystających z Czytelni Regionalnej i Ogólnej obowiązuje:

a. pozostawienie w szatni wierzchniej odzieży, toreb, torebek, teczek, bagażu podręcznego; korzystanie z szatni jest bezpłatne,

b. zgłoszenie bibliotekarzowi dyżurnemu materiałów własnych, także materiałów wypożyczonych w innych komórkach organizacyjnych Książnicy,

c. zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnie bez zgody bibliotekarza dyżurnego;

d. zachowanie ciszy,

e. zakaz wnoszenia posiłków oraz ich spożywania,

f. zakaz używania telefonów komórkowych,

g. dbałość o udostępnione materiały

h. zastosowanie się do zaleceń bibliotekarza dyżurnego.

3.    Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

Udostępnianie zbiorów

1.    W Czytelni Regionalnej i Ogólnej udostępniane są następujące materiały biblioteczne:

a. książki naukowe i popularnonaukowe, czasopisma w bieżącej prenumeracie, czasopisma oprawne oraz płyty CD będące dodatkami do książek i czasopism gromadzonych w Czytelni,

b. zbiory regionalne dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy i społeczny Zamościa i regionu zamojskiego, tj.:

- książki, czasopisma i e-booki,

- zbiory specjalne (stare druki, dokumenty ikonograficzne, dokumenty kartograficzne, dokumenty życia społecznego, dokumenty: dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne),

- Bibliografia ZAMOJSZCZYZNY w postaci bazy elektronicznej,

c. literatura z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o książce, czasopisma bibliotekarskie,

d. bibliografia narodowa w postaci wydawnictw drukowanych i baz elektronicznych oraz bibliografii ogólnych i specjalnych,

e. normy bibliograficzne,

f. książki i czasopisma w formie cyfrowej udostępniane przez terminal w ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

2.  Zbiory Czytelni udostępniane są wyłącznie na miejscu.

3.  Czytelnik może korzystać ze zbiorów:

- po zapoznaniu się z Regulaminem,

- wpisaniu się do księgi odwiedzin.

4.    Bibliotekarz dyżurny, na prośbę Czytelnika udziela:

- informacji o posiadanych zbiorach,

- pomocy w doborze literatury,

- pomocy przy korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz komputerowych baz danych Książnicy.

5.    Czytelnik otrzymuje materiały biblioteczne na podstawie wypełnionych i podpisanych rewersów.

6.    Zamówienia na książki wydane do 1950 r., literaturę bibliologiczną oraz czasopisma oprawne (przechowywane w magazynach poza Czytelnią), w przypadku jednoosobowej obsługi są realizowane w dniu następnym.

7.    Korzystanie z czasopism w bieżącej prenumeracie odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, z obowiązkiem złożenia bibliotekarzowi dyżurnemu wypełnionych rewersów na wykorzystane czasopisma.

8.    Czytelnik może prosić o rezerwację materiałów, po uzgodnieniu z bibliotekarzem dyżurnym.

9.    Za zgodę bibliotekarza dyżurnego Czytelnik może korzystać z księgozbioru na zasadzie wolnego dostępu do półek, z obowiązkiem złożenia wypełnionych rewersów na wykorzystane materiały.

10.  Czytelnik, za zgodą bibliotekarza dyżurnego i w wyznaczonym przez niego miejscu może korzystać z własnego komputera.

11.  Jeżeli Książnica nie posiada poszukiwanych przez Czytelnika materiałów, może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik składa zamówienie na materiały, podając ich dane bibliograficzne. Sprowadzone przez Czytelnię Regionalną i Ogólną, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, materiały są udostępniane Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa Czytelnik. (Cennik)

Korzystanie z sieci Internet

1.    Korzystanie z sieci Internet jest bezpłatne.

2.    Użytkownik korzystający z Internetu jest zobowiązany do:

- zapoznania się z Regulaminem,

- wpisania się do księgi odwiedzin,

- okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3.    Dostęp do Internetu nie może służyć do gier komputerowych, przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

4.    Użytkownik Internetu może korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerach.

5.    Użytkownik ma możliwość:

- korzystania z sieci Internet,

- pracy z programami Microsoft Office i OpenOffice, zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,

- korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,

- zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach elektronicznych.

6.    Niedozwolone jest:

- wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

- instalowanie własnych programów,

- wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

- łamanie zabezpieczeń systemu,

- samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

7.    Użytkownik może dokonać telefonicznej lub bezpośredniej rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza dyżurnego.

8.    Na życzenie Użytkownika, bibliotekarz dyżurny służy pomocą w wyszukiwaniu informacji w sieci Internet. Poszukiwania prowadzi sam Użytkownik.

9.    Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

10.  Książnica nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych, za dane pozostawione przez Użytkownika na stanowisku komputerowym, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne, itp.

11.  Książnica nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkownika.

12.  Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z sieci Internet i programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

13.  Bibliotekarz dyżurny ma prawo do kontrolowania pracy Użytkownika i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

14.  Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza dyżurnego o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów powinny być natychmiast zgłaszane bibliotekarzowi dyżurnemu.

Postanowienia końcowe

1.    W okresie korzystania ze zbiorów Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za stan zachowania powierzonych mu materiałów. Ma obowiązek stosowania się do uwag i poleceń bibliotekarza dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów.

2.    Użytkownik sieci Internet ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt komputerowy, za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego mu połączenia z siecią Internet.

3.    Czytelnik/Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na trwałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów Czytelni i dostępu do sieci Internet. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania. Czytelnikowi/Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Książnicy Zamojskiej.

4.    Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Czytelni Regionalnej i Ogólnej Czytelnicy/Użytkownicy mogą składać w Sekretariacie Książnicy Zamojskiej.

5.    Cennik usług świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu stanowi integralną część Regulaminu Czytelni Regionalnej i Ogólnej.

Zarządzenie Dyrektora Książnicy Zamojskiej nr 11/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nadania regulaminów korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu


Proszę czekać... Proszę czekać...