KALENDARIUM

KALENDARIUM

 

1921

 

powołano stowarzyszenie Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego. Biblioteka powstała w oparciu o księgozbiór przekazany przez Towarzystwo Akcyjne „Ziemianin” i bibliotekę zarządzaną przez Reginę Kłossowską. Mieściła się w magistracie (ul. Rynek 7).

1922

 

na podstawie postanowienia Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 1922 r. (L.3761/Pr.B.) bibliotekę wprowadzono do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 146 jako: „Bibliotekę Publiczną im. Jana Zamoyskiego w Zamościu”

1928

 

21 września Koło Miłośników Książki przejęło Bibliotekę Publiczną

1934

 

zarząd biblioteki objął formalnie mecenas Henryk Rosiński

1934

 

kierownictwo biblioteki powierzono Ludwice Gołkowskiej, absolwentce Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie

1936

 

16 listopada dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu biblioteki w oficynie Ratusza z osobnym wejściem od ul. Ratuszowej 1

1937

 

kierownictwo biblioteki powierzono Halinie Górczyńskiej

1939

 

18 maja Bibliotekę odwiedził Minister Kultury i Sztuki Wojciech Alojzy Świętosławski

1940

 

niemiecki Wydział Propagandy w Urzędzie Szefa Dystryktu Lubelskiego objął zarząd biblioteki

1941

 

niemieckie władze okupacyjne zamknęły bibliotekę

1945

 

w lokalu przy ul. Kołłątaja 6, 8 maja otwarto Bibliotekę Publiczną prowadzoną przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

1947

 

16 maja Zarząd Miejski Zamościa przejął zarządzanie biblioteką (Prot. Nr 45 z posiedzenia Zarządu Miejskiego)

1954

 

przy ul. Nowy Rynek powołano pierwszą filię biblioteczną na terenie miasta Zamościa

1959

 

przyznano bibliotece lokal przy ul. Pereca 14 (w dawnej synagodze)

1962

 

powołano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu i powierzono jej kierownictwo Janinie Mędrys

1975

 

1 lipca powołano Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu

1976

 

16 lipca na stanowisko dyrektora WiMBP powołano Kazimierza Buczka

1978

 

w Zamościu zorganizowano klasę filialną Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego pod nadzorem Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie

1980

 

powstał Dział Informacyjno-Bibliograficzny, pełniący rolę ośrodka wiedzy o regionie

1985

 

w lutym otwarto dwuletnie Zaoczne Studium Bibliotekarskie w Zamościu

1988

 

12-13 maja odbyła się I Międzynarodowa Sesja Naukowa „Pan Wołodyjowski historia i literatura niepodległości”

1990

 

28 listopada powołano Krystynę Gruszkę na stanowisko p.o. dyrektora, a następnie w dniu 1 lutego 1991 r. na stanowisko dyrektora WiMBP w Zamościu

1992

 

zakończyło działalność Studium Bibliotekarskie w Zamościu (od 1985 r. Studium przygotowało do zawodu 414 bibliotekarzy)

1994

 

rozpoczęto automatyzację biblioteki

1996

 

obchodzono 75-lecie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. W ramach obchodów odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Henryk Sienkiewicz- Biografia. Twórczość. Recepcja". Zorganizowano wystawę „Wydawnictwa Księgarni Polskiej Zygmunt Pomarański i Spółka w Zamościu" i wydano katalog wystawy w opracowaniu Kazimierza Kowalczyka „Katalog Wydawnictw Księgarni Nakładowej Zygmunta Pomarańskiego i Ski Sp. z o.o w Zamościu".

1998

 

27 kwietnia bibliotekę odwiedziła Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa

1995

 

nakładem WiMBP w Zamościu ukazał się pierwszy numer czasopisma „Bibliotekarz Zamojski"

1999

 

w związku z reformą administracyjną kraju Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną

2000

 

Internet w Bibliotece

2001

 

27 listopada odbyło się spotkanie z dyrektorem Biblioteki Narodowej Michałem Jagiełłą

2005

 

14 lutego rozpoczęła się przeprowadzka Biblioteki do nowego budynku przy ul. Kamiennej 20. W czerwcu, w nowym lokalu udostępniono zbiory czytelnikom.

2005-2006

 

kolejny etap komputeryzacji Biblioteki zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego

2006 kwiecień

 

zmiana oprogramowania bibliotecznego wprowadzenie programu PATRON 2,5

2006 26 kwietnia

 

na mocy uchwały Nr XLIII/485/06 podjętej przez Radę Miejską Zamościa Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię Stanisława Kostki Zamoyskiego

2006 maj

 

zakończono prowadzenie katalogu kartkowego

2006 maj

 

85 rocznica powstania Biblioteki Publicznej. Z tej okazji odbyły się oficjalne uroczystości nadania bibliotece imienia Stanisława Kostki Zamoyskiego.

2006

 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu przyznano medal Bibliotheca Magna Perennisque za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i popularyzacji czytelnictwa

2007

 

22 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja „Roku Leśmiana w Zamościu”. Kawiarence Literackiej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu nadano imię poety.

2007

 

w marcu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu otrzymała Nagrodę Główną Statuetkę przyznaną przez Fundację ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” za najlepiej przeprowadzoną kampanię promocyjną w roku szkolnym 2005/2006

2007 maj

 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zainaugurował działalność Dyskusyjny Klub Książki. Klub działa w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wspierania książki „Tu czytamy” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2008

 

obchodzono w bibliotece Rok Szymona Szymonowica, którego podsumowaniem była sesja naukowa 24 października „Szymon Szymonowic poeta wciąż aktualny”

2008 maj

 

biblioteka przyjęła w depozyt księgozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym 6,5 tysiąca starodruków. Księgozbiór od 1957 r. był w dyspozycji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

2008 maj

 

uchwała Rady Miejskiej zmieniająca nazwę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

2008 październik

 

na emeryturę odeszła Krystyna Gruszka wieloletnia dyrektor Książnicy Zamojskiej. Pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Halinie Zielińskiej, dotychczasowemu kierownikowi Działu Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa

2009 styczeń

 

wszystkie biblioteki filialne Książnicy Zamojskiej zostały wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla Czytelników

2009 czerwiec

 

rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej. Dyrektorem Książnicy została Danuta R. Kawałko.

2009 grudzień

 

mija 15 lat od chwili pojawienia się pierwszego numeru „Bibliotekarza Zamojskiego”. Ukazuje się trzydziesty, jubileuszowy numer periodyku.

2010 marzec

 

podczas konferencji „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny” Działowi Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie Książnicy Zamojskiej nadano imię Zygmunta Klukowskiego

2010 kwiecień

 

Książnica Zamojska pracuje w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON. W Elektronicznym Katalogu Biblioteki wyodrębnione zostały 3 bazy: Baza GŁÓWNA (rejestruje: książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne na nośnikach audiowizualnych, artykuły z czasopism ogólnopolskich i bibliologicznych będących w bieżącej prenumeracie biblioteki), Baza BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCYZNY (materiały biblioteczne o charakterze regionalnym: książki, artykuły z czasopism, zbiory specjalne, w tym dokumenty życia społecznego), Baza KLEMSOWSKA (zbiory z klemensowskiego księgozbioru rodziny Zamoyskich).

2011

 

zakończono retrospektywne opracowanie zbiorów bibliotecznych. Do Elektronicznego Katalogu Biblioteki wprowadzono wszystkie książki.

2011

 

wszystkie działy biblioteki prowadzą automatyczne udostępnianie zbiorów

2011

 

przypada jubileusz 90-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. Jego tematem przewodnim był regionalizm.

2011

   w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek rozpoczęto realizację Zamojskiego Festiwalu Książki – cyklicznego przedsięwzięcia promującego książkę, czytelnictwo i bibliotekę

2011 19 maja

 

Ogólnopolska Konferencja „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” z udziałem m.in. dyrektora Biblioteki Narodowej p. Tomasza Makowskiego

2011

 

Książnica przystąpiła do realizacji projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-20013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. W ramach projektu LBW powstanie w bibliotece pracownia digitalizacji oraz zdigitalizowanych zostanie ok. 1 tysiąca strodruków z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich.

2012

    rok upłynął pod znakiem modernizacji lokali bibliotecznych. Wyremontowano lokal i wymieniono meble w Filii nr 2 przy ul. Wiejskiej 17. Ze środków Polskiego Związku Niewidomych Okręgu w Lublinie wyremontowany został punkt biblioteczny przy Zamojskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych (ul. Spadek 35), prowadzony przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych

2012

 

Działalność Książnicy Zamojskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku wyróżniona została przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” statuetką Solidarny i odpowiedzialny społecznie

2013

 

zautomatyzowano akcesję czasopism

2013

 

w Wypożyczalni Biblioteki Głównej zainstalowane zostały bramki antykradzieżowe, w Filii Nr 1 system antywłamaniowy i przeciwpożarowy

2015

 

zakończono realizację projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna (LBW). W ramach projektu w Książnicy uruchomiono pracownię digitalizacji oraz bibliotekę cyfrową.

2015

 

biblioteka posiada centralny system wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych multiwyszukiwarkę PRIMO, zakupiony w ramach LBW. Umożliwia on równoczesne przeszukiwanie katalogu biblioteki oraz własnych zasobów cyfrowych. Bazy te mogą także przeszukiwać użytkownicy bibliotek partnerskich projektu LBW.

2015

 

biblioteka udostępnia zbiory cyfrowe. Do zasobu Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej (BCKZ) włączono dokumenty powstałe w wyniku projektu LBW (z księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich) oraz kopie cyfrowe zbiorów regionalnych. W BCKZ znajdują się trzy kolekcje: Księgozbiór Rodziny Zamoyskich, Wydawnictwa Drukarni Akademii Zamojskiej, Dziedzictwo Regionu.

2015

 

16 października odbyła się sesja naukowa „Księgozbiory rodziny Zamoyskich”

2015

 

we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizowano XV edycję regionalnego, plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego

2015

 

30 października, po raz piąty, odbyło się seminarium z cyklu „Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych”

2015

 

organizowany od 2011 r. Zamojski Festiwal Książki posiada, wyłonione w drodze konkursu logo, którego autorką jest pochodząca z Zamościa Anna Korzeń

2015

 

wymiana mebli w Filii Nr 4

2015/2016

 

remont i wymiana mebli w Filii Nr 1

2016

 

obchody jubileuszu 95-lecia biblioteki publicznej w Zamościu. W programie m.in. seminarium poświęcone czytelnictwu (26 października) oraz wydawnictwa: M. Rosiak, Bibliografia biblioteki publicznej w Zamościu do 2015 roku i Księgozbiory rodziny Zamoyskich. Materiały z sesji Zamość, 16 października 2015 r.

2016

 

BCKZ posiada logo wyłonione w wyniku konkursu, którego autorką jest Aneta Małka uczennica Liceum Plastycznego im. B. Morando w Zamościu

2016

 

zasoby BCKZ powiększone o kolejną kolekcję: Księgozbiór Podominikański z Krasnobrodu

2016

 

remont Filii Nr 3 i Filii Nr 6 oraz w Bibliotece Głównej pracowni introligatorskiej, zaplecza Wypożyczalni Głównej i wymiana części grzejników

 

   

 

   

 

   

 


Proszę czekać... Proszę czekać...